Điều kiện & yêu cầu:

  • Đẳng cấp yêu cầu: Cấp 19 trở lên.
  • Điều kiện:
    • Chỉ có thể Trùng Mộc được thú cưỡi cấp 50, 60, 70 và 80.
    • Các thú cưỡi cấp độ khác sẽ không thể trùng mộc được.

Hướng dẫn các bước Trùng Mộc

  • Bước 1: Đến Tây Kỳ gặp Người Tây Vực (185.192) chọn tính năng Trùng Mộc.

Phong Thần

  • Bước 2: Đưa cho ông ta 3 nhánh Liễu mộc + 1 Thú cưỡi trắng + Bá Lạc Nhãn cùng cấp sẽ tiến hành biến đổi thành thú cưỡi xanh.

Phong Thần

  • Bước 3: Chọn thú cưỡi cần hợp thành và nhận được thuộc tính ngẫu nhiên.

Phong Thần