Đối tượng và số lượng nhân vật tham gia

  • Nhân vật đạt cấp độ 50 trở lên mới có thể tham gia.
  • Tối đa 100 nhân vật mỗi bên.
  • Chênh lệch giữa 02 bên không quá 10 nhân vật, nếu không bên nhiều hơn sẽ không thể tiếp tục báo danh.

Thời gian diễn ra hoạt động

Thứ 7 & Chủ Nhật.
Mỗi thời gian hoạt động có 2 đợt như sau:
  • Đợt 1: Bắt đầu diễn ra từ 15h00 đến 16h00.
  • Đợt 2: Bắt đầu diễn ra từ 20h00 đến 21h00.