Thời gian & đối tượng

 • Thời gian: 23h00 ngày 13/04/2022

 • Đối tượng: Tất cả máy chủ Phong Thần.

 • Thời gian bảo trì máy chủ: Dự kiến 20 phút.

Nội dung cập nhật

Trong thời gian bảo trì, đồng đạo sẽ tạm thời không thể đăng nhập vào game. Sau khi bảo trì hoàn tất sẽ cập nhật các nội dung sau:

 • Hoàn trả Túi Quà Quang Vinh tại NPC Lễ Quan Triểu Ca (dành cho quý kỳ sĩ đã ăn Túi Quà Quang Vinh trước thời điểm giảm giá 07h 12/04/2022)

 • Mở hoạt động reset số lần sử dụng Túi Quà Vinh Dự và Túi Quà Quang Vinh tại NPC Lễ Quan Triều Ca

Chi tiết cập nhật

Hình ảnh Ghi chú


Lê Quan 

NPC Lễ Quan

 • Vị trí: Triều Ca - 219/191.
 • Chức năng:
  • Nhận hoàn trả Túi Quà Quang Vinh
  • Reset số lần sử dụng Túi Quà Quang Vinh và Túi Quà Vinh Dự

Hoàn trả Túi Quà Quang Vinh

Các kỳ sĩ đã sử dụng Túi Quà Quang Vinh trước thời điểm 07h 12/04/2022 sẽ được hoàn trả lại Túi Quà Quang Vinh với số lượng được tính theo công thức sau:

(A x 2)/3 = B

Trong đó A là số lần sử dụng Túi Quà Quang Vinh trước thời điểm 07h 12/04/2022 được hệ thống ghi nhận, 2 là số tiền đồng chênh lệch sau giảm giá, 3 là giá tiền đồng của Huân Chương Chiến Công.Và kết quả B là số Túi Quà Quang Vinh sẽ được hoàn trả (được làm tròn)


Thời hạn cuối cùng để nhận đền bù là 23h59 ngày 15/04/2022

Lưu ý: những kỳ sĩ không thấy dòng chọn tức là chưa sử dụng Túi Quà Quang Vinh trước thời điểm 07h 12/04/2022


Reset số lần sử dụng và nhận thưởng mốc 2 loại Túi Quà

Đến NPC, chọn dòng “Reset mốc sử dụng Túi Vinh Dự hoặc Quang Vinh”. Chọn 1 trong 2:

 • Nếu chọn dòng “Vinh dự”:
  • Yêu cầu: 1.000 tiền đồng, sử dụng Túi Quà đạt 4000 và đã nhận mốc thưởng 4000 của túi quà
  • Thành công sẽ được reset về 0 và có thể tiếp tục sử dụng túi quà hoặc nhận mốc thưởng, đồng thời tiêu hao 1.000 tiền đồng
  • Lưu ý : chỉ được reset 1 lần duy nhất trong thời gian diễn ra sự kiện
 • Nếu chọn dòng “Quang Vinh”:
  • Yêu cầu: 2.000 tiền đồng, sử dụng Túi Quà đạt 4000 và đã nhận mốc thưởng 4000 của túi quà
  • Thành công sẽ được reset về 0 và có thể tiếp tục sử dụng túi quà hoặc nhận mốc thưởng, đồng thời tiêu hao 2.000 tiền đồng
  • Lưu ý : chỉ được reset 1 lần duy nhất trong thời gian diễn ra sự kiện

Lưu ý: những kỳ sĩ không thấy dòng chọn tức là chưa sử dụng Túi Quà Quang Vinh hoặc Vinh Dự đủ 4000.

Các kỳ sĩ có thể kết nối lại và tham gia các hoạt động khác bình thường ngay sau khi bảo trì hoàn tất.

Nhóm phát triển Phong Thần PC