Thời gian

 • Bắt đầu: Sau bảo trì: 0hh00 ngày 10/04/2022
 • Kết thúc: 23h59 ngày 10/05/2022

Điều kiện tham gia

 • Các kỳ sĩ có cấp độ 20 trở lên.
 • Quý kỳ sĩ cần cập nhật game lên phiên bản v2.201 mới có thể tham gia sự kiện.
 • Lưu ý: Nếu không tiến hành cập nhật phiên bản mới, sẽ xảy ra lỗi không thể hiển thị vật phẩm, trang bị trong phiên bản mới.

NPC liên quan

Hình ảnh Nội dung

Phong Thần

Lễ Quan

 • Vị trí: Triều Ca - 219/191.
 • Chức năng:
  • Đổi Túi Quà.
  • Mua Nguyên Liệu.

Hộp Quà 30-4

Hộp Quà Chiến Công

 • Nguồn gốc: Nhận được khi tiêu diệt quái vật hoặc mua tại NPC Triều Ca Lễ Quan giá 2 tiền đồng = 100 Hộp
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 200 vật phẩm/ô, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Mở ra có thể nhận được Lương khô hoặc Mũ tai bèo dùng để ghép thành các loại túi quà tại Lễ Quan.

Lương Khô

Lương Khô

 • Nguồn gốc: Nhận được khi mở Hộp Quà Chiến Công.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 200 vật phẩm/ô, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Dùng để ghép túi quà.

Mũ tai bèo

Mũ tai bèo

Huân Chương Chiến Công

Huân Chương Chiến Công

 • Nguồn gốc: Mua với giá 3 tiền đồng tại Lễ Quan Triều Ca.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 200 vật phẩm/ô, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Dùng để ghép Túi Quà Quang Vinh.

Cờ Tổ Quốc

Cờ Tổ Quốc

 • Nguồn gốc:
  • Thông qua nhiệm vụ tuần hoàn.
  • Mua tại Lễ Quan ở Triều Ca với giá 30 vạn bạc/1.
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 200 vật phẩm/ô, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Dùng để ghép Túi Quà Vinh Dự.

Túi Quà Vinh Dự

Túi Quà Vinh Dự

 • Nguồn gốc: Nhận được khi ghép túi quà tại Lễ Quan.
 • Công thức:
  • 5 Lương Khô + 10 Mũ Tai Bèo + 1 Cờ Tổ Quốc
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 200 vật phẩm/ô, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Nhấp chuột phải để nhận thưởng.

Túi Quà Quang Vinh

Túi Quà Quang Vinh

 • Nguồn gốc: Nhận được khi ghép túi quà tại Lễ Quan.
 • Công thức: 
  • 1 Túi Quà Vinh Dự + 1 Huân Chương Chiến Công
 • Tính chất: Có thể xếp chồng 200 vật phẩm/ô, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Nhấp chuột phải để nhận thưởng.

Lưu ý:

 • Vật phẩm chỉ hoạt động đến 23h59 ngày 10.05.2022

Thu thập vật phẩm

Tên tính năng Điều kiện nhận nguyên liệu
(Số vòng hoàn thành)
Số lượng nguyên liệu
Quay Càn Khôn Luân 4/7/10/12
 • 1 Cờ Tổ Quốc
Bào Thương 3/5/7
Thám Quân 3/4/5
Thiên Cống 3/4/5
Hô Tiên Hoán Ma 2/4/5
Ngũ Sắc Hồn 2/4/5
Trùng Quy Tiên Vị 2/3/4
Đạo Cụ 2/3/4
Tống Tửu 2/3/4
Nam Minh Ly Hỏa 2/4/6/8/9
Vạn Tiên Trận -
Vận Lương -

Phần thưởng

Phần thưởng khi mở Túi Quà Vinh Dự

Hình ảnh Phần thưởng

Túi Quà Vinh Dự

    Túi Quà Vinh Dự

 • Điểm kinh nghiệm
  • Đẳng cấp Nhân giới x 400 kinh nghiệm Nhân Giới (Máy chủ Ngọc Hư Cung x 2000)
  • Đẳng cấp Tiên Ma x150 điểm tu luyện Tiên Ma (Máy chủ Ngọc Hư Cung x 750)
 • có tỉ lệ nhận được thêm 1 vật phẩm ngẫu nhiên có trong danh sách dưới đây.
 • Lưu ý:
  • Khi đạt cấp độ 120 trở lên và hoàn thành gia nhập Tiên Ma thì có thể tuỳ ý lựa chọn 1 trong 2 loại điểm kinh nghiệm.
  • Không giới hạn số lần chọn loại kinh nghiệm nhận được.
  • Mỗi nhân vật chỉ được sử dụng tối đa 4000 Túi Quà Vinh Dự.

 

Danh sách phần thưởng
Phần thưởng ngẫu nhiên
Chân Khí (tiểu) Thanh Lộ (tiểu)
Chỉ Nhân Mộc Nhân
Tử Kim Hồ Lô Sơn Thủy Chân Khí
Bảo Tá Thanh Lộ Hồi Thành Phù (siêu cấp)
Di Ngoại Phù Thần Thuật
Phi Mao Phù Túi Hàng
Truy Phong Hải Hồn
Liệu Nguyên Địa Linh
Tật Điện Vạn Tịch
Hồi Địa Phù Lâm Tiên Lộ
Tiểu Thiên Hương Tục Mệnh Lộ  Túi thuộc tính

Phần thưởng khi đạt mốc sử dụng Túi Quà Vinh Dự

Mốc sử dụng Tên vật phẩm Lưu ý
4000
 • 1 Ngọc Thanh Tán
 • 1 Thẻ Kim Dật
 • 1 Bộ Trang Bị Lục 10x
 • 1 Thú Cưỡi Hoàng Kim Cấp 7
Nhận 100%
 • 1 Vũ khí Truyền Thuyết cấp 85
  • Vị Ương
  • Tinh Thần
  • Vô Lượng
  • Bất Hối
 • 1 Đồ phổ phi phong ngẫu nhiên theo hệ phái
 • 1 Đồ phổ nón ngẫu nhiên theo hệ phái
 • 1 Quà Chí Tôn
 • 1 Đồng Nhân
 • 1 Tướng Quân Lệnh
Nhận ngẫu nhiên 1 trong 6

Phần thưởng khi sử dụng Túi Quà Quang Vinh

Hình ảnh Phần thưởng

Túi Quà Quang Vinh

Túi Quà Quang Vinh

 • Điểm kinh nghiệm
  • Đẳng cấp Nhân giới x 800 kinh nghiệm Nhân Giới (máy chủ Ngọc Hư Cung x 4000)
  • Đẳng cấp Tiên Ma x300 điểm tu luyện Tiên Ma (máy chủ Ngọc Hư Cung x 1500)
 • Và nhận được thêm 1 vật phẩm ngẫu nhiên có trong danh sách dưới đây.
 • Lưu ý:
  • Khi đạt cấp độ 120 trở lên và hoàn thành gia nhập Tiên Ma thì có thể tuỳ ý lựa chọn 1 trong 2 loại điểm kinh nghiệm.
  • Không giới hạn số lần chọn loại kinh nghiệm nhận được.
  • Mỗi nhân vật chỉ được sử dụng tối đa 4000 Túi Quà Quang Vinh.

 

Danh sách phần thưởng
Phần thưởng ngẫu nhiên
Xích Viêm Toái Ngọc Tử Hà Toái Ngọc
Thanh Minh Toái Ngọc Mảnh Hoàng Thủy Tinh
Mảnh Lục Thủy Tinh Mảnh Tử Thủy Tinh
Hồng Bảo Thạch Lam Bảo Thạch
Xích Viêm Phàm Ngọc Tử Hà Phàm Ngọc
Thanh Minh Phàm Ngọc Chuộc Hồn Đăng
Lò Luyện Đơn Khao Quân Lệnh
Lưu Ly Bôi Nữ Oa Thạch
Chìa Khóa Linh Tê Cửu Tinh Tứ Đàn Châu
Quan Âm Thủy Túi Hồn Chú Sơ Cấp
Túi Hồn Chú Trung Cấp Túi Hồn Chú Cao Cấp
Phồn Vinh Thạch Hưng Thịnh Thạch
Lò Tinh Luyện Cao Cấp Lò Luyện Trân Hựu
Quy Nguyên Kính Trầm Điện
Tinh Thạch Sơ Cấp Tinh Thạch Trung Cấp
Tinh Thạch Cao Cấp Trang Nguyên Cao Cấp
Khí Nguyên Cao Cấp Trang Tinh Cao Cấp
Khí Tinh Cao Cấp Mảnh tranh Quái Phù
Đồ phổ Phá Quân (Phi phong) Đồ phổ Phá Quân (Mũ)
Đồ phổ Phá Quân (Áo) Đồ phổ Phá Quân (Chân)
Đồ phổ Phá Quân (Đai) Túi Thuộc Tính

Phần thưởng khi đạt mốc sử dụng Túi Quà Quang Vinh

 

Mốc sử dụng Tên vật phẩm Lưu ý
500
 • Định Hồn Thạch
 • Lục Bảo Thạch
 • Đồng Nhân
Nhận 100%
 • 1 Tinh Thạch Cao Cấp
 • 1 Trang Nguyên Cao Cấp
Nhận ngẫu nhiên
1 trong 2
1000
 • 200 điểm danh vọng Tiên Ma
 • 1 Tử Bảo Thạch
 • 1 Vi Quang Quái Phù
Nhận 100%
 • 1 Vũ khí Hoàng Kim cấp 9
  • Trục Nhật Kiếm
  • Khai Thiên Phủ
  • Kim Quang Kiếm
  • Hỗn Thiên Phủ
 • 1 Khí Nguyên Cao Cấp
 • 1 Vũ Khí Tinh Hồn Cao
 • 1 Túi Thuộc Tính
Nhận ngẫu nhiên
1 trong 4
1500
 • 300 điểm danh vọng Tiên Ma
 • 1 Vi Quang Quái Phù
 • 1 Đồ Phổ Phá Quân (chân) ngẫu nhiên hệ phái
Nhận 100%
 • 1 Lục Bích Tỷ
 • 1 Tử Bích Tỷ
 • 1 Hoàng Bích Tỷ
 • 1 Ngọc Tâm (chưa mài)
 • 1 Khí Tinh Cao Cấp
 • 1 Túi Thuộc Tính
Nhận ngẫu nhiên
1 trong 6
2000
 • 500 điểm danh vọng Tiên Ma
 • Đồ Phổ Phá Quân (Đai) ngẫu nhiên hệ phái)
 • 1 Vũ khí truyền thuyết cấp 95
Nhận 100%
 • 1 Vũ khí Hoàng Kim cấp 10
  • Viêm Đế Kiếm
  • Trạm Kim Phủ
  • Thái Cực Kiếm
  • Diệt Thần Phủ
 • 1 Ngọc Tâm (chưa mài)
 • 1 Trang Tinh Cao Cấp
Nhận ngẫu nhiên
1 trong 3
 • 1 Liêu Nhạt Lăng Vân Trang (30 ngày)
 • 1 Khí Tinh Cao Cấp
 • 1 Trang Tinh Cao Cấp
 • 1 Ngọc Hồn (chưa mài)
 • 1 Túi Thuộc Tính
Nhận ngẫu nhiên
1 trong 5
3000
 • 1000 điểm danh vọng Tiên Ma
 • 1 Tinh Thái Quái Phù (chưa mài)
 • 1 Du Long Kim Phụng Trang (30 ngày)
 • 1 Đồ Phổ Phá Quân (áo) ngẫu nhiên hệ phái
 • 1 Xích Viêm Ngọc Tâm
 • 1 Túi Thuộc Tính
Nhận 100%
4000
 • 1.500 điểm danh vọng Tiên Ma
 • 3 Túi Thuộc Tính
Nhận 100%
 • 1 Nguyệt Hoa Quái Phù (chưa mài)
 • 1 Đồ phổ <Liệt> Phá Quân (áo)
 • 1 Đồ phổ <Liệt> Phá Quân (đai)
 • 1 Đồ phổ <Liệt> Phá Quân (chân)
Nhận ngẫu nhiên
1 trong 4


Nhóm phát triển Phong Thần