Nội dung

Thời gian & điều kiện
 • Thời gian: Sau bảo trì ngày cập nhật sự kiện tháng 4

NPC & vật phẩm liên quan
Hình ảnh Ghi chú

 NPC Tiểu Đạt
 • Vị trí: Phong Thần Đài (197/196).
 • Chức năng: Ghép các vật phẩm điểm thuộc tính.

Túi Thuộc Tính
 • Nguồn gốc: Tham gia sự kiện Đại Lễ Chiến Thắng
 • Tính chất: Không thể xếp chồng. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Nhấp phải ngẫu nhiên nhận vật phẩm.
 • Hạn sử dụng: 7 ngày.

Viên sức mạnh (sơ)
 • Nguồn gốc: +1 điểm sức mạnh.
 • Tính chất: Không thể xếp chồng. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Nguyên liệu ghép vật phẩm thưởng.
 • Giới hạn : 1 người chỉ có thể ăn 200 cái.
 • Hạn sử dụng : 30 ngày.

Viên thân pháp (sơ)
 • Nguồn gốc: +1 điểm thân pháp.
 • Tính chất: Không thể xếp chồng. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Nguyên liệu ghép vật phẩm thưởng.
 • Giới hạn : 1 người chỉ có thể ăn 200 cái.
 • Hạn sử dụng : 30 ngày.

Viên thể chất (sơ)
 • Nguồn gốc: +1 điểm thể chất.
 • Tính chất: Không thể xếp chồng. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Nguyên liệu ghép vật phẩm thưởng.
 • Giới hạn : 1 người chỉ có thể ăn 200 cái.
 • Hạn sử dụng : 30 ngày.

Viên ngộ tính (sơ)
 • Nguồn gốc: +1 điểm ngộ tính.
 • Tính chất: Không thể xếp chồng. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Nguyên liệu ghép vật phẩm thưởng.
 • Giới hạn : 1 người chỉ có thể ăn 200 cái.
 • Hạn sử dụng : 30 ngày.

Viên sức mạnh (trung)
 • Nguồn gốc: +2 điểm sức mạnh.
 • Tính chất: Không thể xếp chồng. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Nguyên liệu ghép vật phẩm thưởng.
 • Giới hạn : 1 người chỉ có thể ăn 200 cái.
 • Hạn sử dụng : 30 ngày.

Viên thân pháp (trung)
 • Nguồn gốc: +2 điểm thân pháp.
 • Tính chất: Không thể xếp chồng. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Nguyên liệu ghép vật phẩm thưởng.
 • Giới hạn : 1 người chỉ có thể ăn 200 cái.
 • Hạn sử dụng : 30 ngày.

Viên thể chất (trung)
 • Nguồn gốc: +2 điểm thể chất.
 • Tính chất: Không thể xếp chồng. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Nguyên liệu ghép vật phẩm thưởng.
 • Giới hạn : 1 người chỉ có thể ăn 200 cái.
 • Hạn sử dụng : 30 ngày.

Viên ngộ tính (trung)
 • Nguồn gốc: +2 điểm ngộ tính.
 • Tính chất: Không thể xếp chồng. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Nguyên liệu ghép vật phẩm thưởng.
 • Giới hạn : 1 người chỉ có thể ăn 200 cái.
 • Hạn sử dụng : 30 ngày.

Viên sức mạnh (cao)
 • Nguồn gốc: +3 điểm sức mạnh.
 • Tính chất: Không thể xếp chồng. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Nguyên liệu ghép vật phẩm thưởng.
 • Giới hạn : 1 người chỉ có thể ăn 200 cái.
 • Hạn sử dụng : 30 ngày.

Viên thân pháp (cao)
 • Nguồn gốc: +3 điểm thân pháp.
 • Tính chất: Không thể xếp chồng. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Nguyên liệu ghép vật phẩm thưởng.
 • Giới hạn : 1 người chỉ có thể ăn 200 cái.
 • Hạn sử dụng : 30 ngày.

Viên thể chất (cao)
 • Nguồn gốc: +3 điểm thể chất.
 • Tính chất: Không thể xếp chồng. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Nguyên liệu ghép vật phẩm thưởng.
 • Giới hạn : 1 người chỉ có thể ăn 200 cái.
 • Hạn sử dụng : 30 ngày.

Viên ngộ tính (cao)
 • Nguồn gốc: +3 điểm ngộ tính.
 • Tính chất: Không thể xếp chồng. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Nguyên liệu ghép vật phẩm thưởng.
 • Giới hạn : 1 người chỉ có thể ăn 200 cái.
 • Hạn sử dụng : 30 ngày.
Hướng dẫn tham gia

Khi sử dụng Túi thuộc tính, mỗi lần sẽ trừ 50 vạn, xác xuất ngẫu nhiên nhận được các phần thưởng sau:

Vật phẩm
Viên sức mạnh (sơ)
Viên thân pháp (sơ)
Viên thể chất (sơ)
Viên ngộ tính (sơ)
Hợp thành các thuộc tính

Đến NPC, chọn dòng “Hợp thành thuộc tính”. Chọn sơ hoặc trung:

 • Nếu chọn dòng “sơ”:
  • Nguyên liệu : 03 điểm thuộc tính cùng loại (sơ) và còn hạn sử dụng. Ví dụ: 03 viên sức mạnh (sơ) còn hạn sử dụng.
  • Mỗi lần ghép vật phẩm tiêu hao 70 vạn.
  • Có xác suất thành công/thất bại.
  • Thành công nhận 1 viên thuộc tính cùng loại (trung). Ghép thất bại sẽ tiêu hao nguyên liệu cùng tiền vạn.
 • Nếu chọn dòng “trung”:
  • Nguyên liệu : 03 điểm thuộc tính cùng loại (trung) và còn hạn sử dụng. Ví dụ: 03 viên sức mạnh (trung) còn hạn sử dụng.
  • Mỗi lần ghép vật phẩm tiêu hao 140 vạn.
  • Có xác suất thành công/thất bại.
  • Thành công nhận 1 viên thuộc tính cùng loại (cao). Ghép thất bại sẽ tiêu hao nguyên liệu cùng tiền vạn.

Chúc quý kỳ sĩ có một mùa sự kiện tuyệt vời khi tham gia trải nghiệm Phong Thần. Các thắc mắc vui lòng liên hệ fanpage để được trả lời nhanh chóng.