Giới thiệu

 • Yêu cầu cấp độ: 100 trở lên
 • Loại nhiệm vụ: Mỗi ngày 4 lần
 • Ngày nhân đôi: Thứ 7

Cách tham gia

 • Bước 1: Kỳ sĩ đến NPC Vân Tiêu (Diêu Trì 195:203) hoặc Thuyền Phu (Trần Đường 230:174), dùng 200 vạn để đến Đông Doanh

Phong Thần

 • Bước 2: Sau khi đến Đông Doanh, Kỳ sĩ nhấp vào NPC Thuyền Phu, nhận nhiệm vụ Hấp Hồn Âm Sát

Phong Thần

Phong Thần

 • Bước 3: Sau khi nhận nhiệm vụ, hệ thống sẽ tặng Hấp Hồn Phù và yêu cầu thu thập 1 loại quái trên đảo.

Phong Thần

Phong Thần

 • Bước 4: Kỳ sĩ đến nơi có quái, thả Hấp Hồn Phù, trong vòng 3 phút phải thu thập càng nhiều quái thì phần thưởng nhận được càng nhiều
  • Khi quái chết có khả năng hấp thụ thành công hoặc thất bại
  • Đánh trong 3 phút trạng thái nhiệm vụ
  • Chỉ đánh trong phạm vi của Cường Chiêu Hồn Trận

Phong Thần

Phong Thần

 • Bước 5: Sau khi hết thời gian (3 phút), kỳ sĩ về lại NPC Thyền Phu để trả nhiệm vụ nhận điểm kinh nghiệm hoặc chấn thiên tiễn hoặc tam tiên xoa
  • Tam tiên xoa : Dùng để đổi Phi phong lục 10x , đổi thông phù , ép trang bị 120 …
  • Chấn thiên tiễn : Dùng để đổi Áo lục 10x , đổi thông phù , ép trang bị 120 …

Phong Thần

Lưu ý

 • Có thể tổ đội nhân vật khác cùng nhiệm vụ để làm chung.
 • Có thể phá nhiệm vụ của đối phương
 • Nhiệm vụ thứ 4 ngày thứ sáu có thể chừa lại, sang ngày thứ bảy mới làm để nhận x2 phần thưởng